Esteu aquí

Servei punt d'informació cadastral (PIC)

L'Ajuntament de Beneixida compta amb el servei “Punt d'Informació cadastral”.

 

 

Els PICs són oficines autoritzades per la Direcció general del Cadastre en diferents Organitzacions Públiques i Institucions, fonamentalment en Ajuntaments, on els ciutadans poden accedir a la informació cadastral.

Per a poder accedir al Servei que ofereix el PIC és necessari que el titular es persone en l'ajuntament i acredite la seua identitat, mitjançant DNI en vigor.

En els supòsits en què s'actue com a representant o autoritzat del titular cadastral s'haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa:

- Original del document acreditatiu de la representació o de l'autorització, o bé copia dels mateixos, prèvia exhibició dels documents originals.

- Còpia del DNI de l'autorizante que s'acompanyarà a l'escrit d'autorització.

- DNI original de la persona autoritzada.

 

 

La falta de coincidència entre el NIF de qui figure com a titular cadastral i el del sol·licitant, actue per si o per representació, determina que no puga ser atesa la sol·licitud, sent en aquests casos precisa la intervenció de la Gerència del Cadastre.

Tampoc podran atendre's les sol·licituds dels qui s'emparen en algun dels supòsits d'interès legítim i directe establits en l'article 56 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

En els Punts d'Informació Cadastral vostè podrà obtenir els següents serveis:

- Informació de caràcter general i particular d'immobles.

- Servei de consulta lliure i certificació de dades cadastrals no protegits i de cartografia digital.

- Servei de consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, relatiu als immobles de la seua titularitat.

- Servei de certificació negativa de béns immobles o de la circumstància de no figurar com a titular cadastral, relativa al propi sol·licitant.

 

 

Més informació en http://www.catastro.meh.es/

 

Ajuntament de Beneixida