Esteu aquí

18/10/2018
Absencia, presencia en l'habitar contemporani

"'Abséncia, presencia en l'habitar contemporani", és el títol de l'exposició itinerant que recorrera els próxims mesas varies poblacions de les comarques de la Ribera Alta i la Costera.
A les 12 del matí del proxim 21 d'Octubre a l'església de Beneixida "/a ve/la", s'inaugura l'exposició com a part deis esdeveniments commemoratius de l'aniversari de la pantanada. La proposta és el resultat d'una investigació i reflexió, que te com a punt de partida la catastrofe succe·ida fa 36 anys amb conseqüencies devastadores, sobretot a les comarques de La Canal de Navarrés, la Ribera Alta i la Ribera Baixa.
La itinerancia expositiva passara, per Beneixida, l'Alcúdia, la Llosa de Ranes i Algemesí, municipis que impulsen i produeixen aquest esdeveniment cultural subvencionat per l'Area de Cultura de la Diputació de Valencia en una nova línia d'ajudes per a Projectes lntermunicipals d'Arts Plastiques. Són les primeres localitats que participen al projecte comisariat per Miguel Mallol, Rafael Tormo i Cuenca, Adrián Ripoll i Elena Llácer. És un treball que accentua i posa en comú el caracter multidisciplinari deis seus organitzadors amb l'objectiu d'escometre aquest fet des de la multiplicitat. La idea convergeix al voltant de la nació de dispositiu expositiu com un contenidor de les diverses experiencies provinents de l'entorn, la gent i lo succe'it.
El projecte a mig termini pretén comprendre la totalitat del territori afectat.
El 20 d'Octubre de 1982, és una data marcada per a nombrosos municipis i persones de la canea del Xúquer, la Canal de Navarrés i la Ribera Baixa. La pantanada de Taus va ser un esdeveniment que va colpir tates les esferes de la realitat: la natural, la física, l'economica i !'emocional. En aquell instant, i encara ara, va quedar una profunda sensació de pérdua. Aquest succés catastrofic serveix, partint d'aquest buit, per a fer una reflexió sobre !'habitar contemporani, és dir, com ha canviat la manera de viure en les localitats que es varen vorer afectades i a la societat contemporania. Amb aquest treball es pretén traslladar al present aquest fet i portar-lo més enlla de la memoria, per a diluir-lo entre les problematiques sorgides en aquests temps convulsos.
La proposta expositiva pretén aprofundir sobre tot el que va generar aquest fet en l'ambit social, economic i d'identitat deis pobles. A més a més d'enllaQar eixa reflexió amb realitats que actualment poden paréixer llunyanes, pero que estan molt relacionades com són els refugiats, el contrast del poble i les metrópolis, l'adaptació a les noves tecnologies i la construcció deis espais en !'arquitectura contemporania.
La contextualització histórica i social junt a la investigació y la reflexió artística, serveixen per anar més enlla de la consideració de la investigació com a mer material documental. Per a desvincular-se de aquesta classificació s'ha treballat amb les escoles de Beneixida i la gent local de totes les generacions.
La proposta es completa amb la participació deis treballs artístics que complementen l'analisi i obrin altres camps de dialeg com la instal-lació 'lmplosió Impugnada 16' del artista Rafa Tormo i Cuenca, el projecte 48_NAKBA de Doménec, el treball anomenat 'Paisajes Alterados' de Juan delGado i les fotografies de Janet Hesse com a part del seu projecte 'Pacified'.
"Absencia, presencia en l'habitar contemporani"
Comisariat i coordinat per: Miguel Mallol, Rafael Tormo i Cuenca, Adriá Ripoll i Elena Llácer. lnauguració: Diumenge 21 d'Octubre de 2018 a les 12 hores a l'església de Beneixida "la vella".
Dates: Des del 21 d'Octubre fins el el 25 de Novembre de 2018.
Horaris de visita: Divendres i dissabtes de 18:00 a 21 :00.
Enllat;:os d'interés: https://www.facebook.com/Abséncia-preséncia-en-lhabitar-contemporani-1... todo tour